1022

NHỮNG VẤN ĐỀ, ĐÒI HỎI PHẢI ĐỔI MỚI VIỆC XUẤT BẢN SÁCH PHỤC VỤ TRỰC TIẾP CUỘC ĐẤU TRANH PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thứ sáu - 15/01/2021 16:04 332 0
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng nêu: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Hình ảnh minh họa
Việc xuất bản sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới đang đặt ra những vấn đề, đòi hỏi phải đổi mới.
Một là, công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng, càng đặt ra nhiều vấn đề lý luận cần được làm sáng tỏ. Đòi hỏi phải tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó là căn cứ để xây dựng các cuốn sách phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Hai là, các thế lực thù địch ngày càng tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải xác định đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có những người làm công tác xuất bản sách.
Ba là, những người có quan điểm sai trái, thù địch không chỉ là các thế lực thù địch ở nước ngoài mà có xu hướng xuất hiện ở không ít người trẻ ở trong nước. Điều này đòi hỏi phải nâng cao tính khoa học của các cuốn sách, bài viết; phải tuyên truyền rộng rãi các cuốn sách đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch.
Bốn là, trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, văn hóa đọc sách đang có nhiều thay đổi, chuyển từ đọc sách in truyền thống sang sách điện tử. Điều đó, đòi hỏi hệ thống nhà xuất bản của nước ta, đặc biệt là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phải đổi mới phương thức, cách thức xuất bản sách theo hướng vừa xuất bản sách giấy, vừa xuất bản sách điện tử. Sách điện tử yêu cầu phải ngắn, gọn, xúc tích.
Tác giả: Thanh Huyền
Nguồn: tổng hợp TCTG

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây