1022
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 199/KH-UBND 16/07/2021 Triển khai thực hiện Thông tư 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện
2 200/KH-UBND 16/07/2021 Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn thị xã Phước Long
3 26/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã Long Giang khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
4 27/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Long Giang khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
5 28/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND phường Thác Mơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
6 29/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường Thác Mơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
7 30/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND phường Sơn Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
8 31/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường Sơn Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
9 32/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã Phước Tín khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
10 37/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND Phường Phước Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
11 33/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Tín khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
12 34/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND Phường Long Thủy khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
13 35/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND Phường Long Thủy khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
14 36/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND Phường Phước Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
15 38/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND Phường Long Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
16 39/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND Phường Long Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
17 15/NQ-HĐND 06/07/2021 Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
18 16/NQ-HĐND 06/07/2021 Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025, thị xã Phước Long
19 17/NQ-HĐND 06/07/2021 Thông qua danh mục dự án chuẩn bị đầu tư bổ sung năm 2021 và danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022
20 18/NQ-HĐND 06/07/2021 thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
21 19/NQ-HĐND 06/07/2021 quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C của thị xã, giai đoạn 2021-2025
22 21/NQ-HĐND 06/07/2021 Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
23 20/NQ-HĐND 06/07/2021 Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công điều chỉnh, bổ sung năm 2021
24 22/NQ-HĐND 06/07/2021 Thông qua dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
25 23/NQ-HĐND 06/07/2021 Thông qua kế hoạch sử dụng nguồn kết dư ngân sách cấp thị xã năm 2020
26 24/NQ-HĐND 06/07/2021 Thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thị xã Phước Long
27 25/NQ-HĐND 06/07/2021 Phê chuẩn đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn thị xã, giai đonạ 2021-2025
28 01/NQ-HĐND 05/07/2021 Xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
29 02/NQ-HĐND 05/07/2021 Xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
30 03/NQ-HĐND 05/07/2021 Xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, phó Trưởng ban của các Ban HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
31 04/NQ-HĐND 05/07/2021 Số lượng Ủy viên các Ban của HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
32 06/NQ-HĐND 05/07/2021 Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
33 05/NQ-HĐND 05/07/2021 V/v Phê chuẩn danh sách Ủy viên 02 Ban của HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
34 07/NQ-HĐND 05/07/2021 Xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã Phước Long nhiệm kỳ 2021-2026
35 08/NQ-HĐND 05/07/2021 Xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND thị xã Phước Long nhiệm kỳ 2021-2026
36 09/NQ-HĐND 05/07/2021 Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
37 10/NQ-HĐND 05/07/2021 Thành lập và chỉ định Tổ trường, tổ phó Tổ đại biểu HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kfy 2021-2026
38 11/NQ-HĐND 05/07/2021 Về ban hành Nội quy các kỳ họp của HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
39 12/NQ-HĐND 05/07/2021 Về ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
40 13/NQ-HĐND 05/07/2021 Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
41 14/NQ-HĐND 05/07/2021 Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
42 137/ KH-UBND 02/06/2021 Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa nâng cấp Dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021
43 124/ KH-UBND 18/05/2021 Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề " Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số CCHC" thị xã Phước Long năm 2021
44 122/ KH-UBND 14/05/2021 Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh Cải cách hành chính năm 2021
45 85/KH-UBND 13/04/2021 Thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn thị xã Phước Long
46 81/KH-UBND 09/04/2021 Thực hiện công tác trẻ em năm 2021
47 83/KH-UBND 09/04/2021 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2021
48 80/KH-UBND 08/04/2021 Triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn thị xã Phước Long giai đoạn 2020-2025
49 76/KH-UBND 07/04/2021 Phát triển du lịch thị xã Phước Long năm 2021
50 77/KH-UBND 07/04/2021 Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng hình ảnh con người Phước Long nghĩa tình, nhân ái trên địa bàn thị xã Phước Long năm 2021
Tìm kiếm văn bản
Hộp thư điện tử
Quản lí văn bằng
Bán đấu giá tài sản
Công báo bình phước
Hệ thống quản lí văn bằng
Lich làm việc của UBND
Thường trực tỉnh ủy
Bộ pháp điển
Lịch làm việc của huyện ủy
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay2,881
  • Tháng hiện tại84,763
  • Tổng lượt truy cập3,148,982
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây