1022

XDCB - Thông tin quy hoạch

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

 •   10/01/2022 02:13:00 PM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc đấu giá tài sản

Thông báo về việc đấu giá tài sản

 •   25/01/2022 09:19:00 AM
 •   Đã xem: 506
 •   Phản hồi: 0
Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản

 •   17/11/2021 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 509
 •   Phản hồi: 0
Quy Hoạch trung Tâm Giáo Dục - Văn Hóa - TDTT - Y Tế KHu Vực Sơn Giang

Quy Hoạch trung Tâm Giáo Dục - Văn Hóa - TDTT - Y Tế KHu Vực Sơn Giang

 •   18/01/2017 02:06:00 PM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/01/2017 UBND thị xã ban hành quyết định số 77/QĐ-UBND về việc quy hoạch trung tâm giáo dục - TDTT- y tế khu vực Sơn Giang.
Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới Xã Phước Tín

Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới Xã Phước Tín

 •   24/07/2013 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 543
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/7/2013 UBND thị xã ban hành quyết định 794/QĐ-UBND về việc xây dựng nông thôn mới xã Phước tín, Thị xã Phước Long.
Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới Xã Long Giang

Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới Xã Long Giang

 •   01/07/2013 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 844
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/7/2013 UBND thị xã đã ban hành quyết định 735/QĐ-UBND về việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Giang.
Quy Hoạch Xây Dựng trung Tâm Văn Hóa - TDTT, Xã Long Giang, Thị Xã Phước long

Quy Hoạch Xây Dựng trung Tâm Văn Hóa - TDTT, Xã Long Giang, Thị Xã Phước long

 •   28/06/2011 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 810
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/6/2011 UBND thị xã đã ban hành quyết định 1871/QĐ-UBND về việc quy hoạch xây dựng Trung tân văn hóa - TDTT, xã Long Giang, Thị xã Phước Long.
Quy Hoạch Chi Tiết 1/500 Khu Dân Cư Trung Tâm Y Tế Phước Long, Phường Long Thủy, Thị Xã Phước Long

Quy Hoạch Chi Tiết 1/500 Khu Dân Cư Trung Tâm Y Tế Phước Long, Phường Long Thủy, Thị Xã Phước Long

 •   11/07/2012 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 845
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/7/2012 UBND Thị xã Phước Long đã ban hành quyết định số 1591/QĐ-UBND về việc quy hoạch Khu dân cư Trung tâm y tế Phước Long, phường Long thủy, Thị xã Phước Long.
Quy Hoạch Chi Tiết 1/500 Khu Dân Cư Số 8 Phường Long Phước, Thị Xã Phước Long

Quy Hoạch Chi Tiết 1/500 Khu Dân Cư Số 8 Phường Long Phước, Thị Xã Phước Long

 •   05/11/2012 09:43:00 AM
 •   Đã xem: 869
 •   Phản hồi: 0
UBND Thị xã Phước Long ra quyết định số 2057 /QĐ-UBND vào ngày 05/11/2012 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư số 8 phường Long Phước, Thị xã Phước Long
Quy Hoạch Chi Tiết 1/500 KHu Tái Định Cư Sân bay Phước Bình - Thị Xã Phước Long

Quy Hoạch Chi Tiết 1/500 KHu Tái Định Cư Sân bay Phước Bình - Thị Xã Phước Long

 •   16/02/2012 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0
Vào ngày 16/02/2012 UBND thị xã Phước Long ra quyết định số 125/ QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư sân bay Phước Bình - Thị xã Phước Long
Quy Hoạch Chi Tiết Khu Dân Cư Số 5 (Phước An) Phường Phước Bình - Thị Xã Phước Long

Quy Hoạch Chi Tiết Khu Dân Cư Số 5 (Phước An) Phường Phước Bình - Thị Xã Phước Long

 •   04/07/2011 08:31:00 AM
 •   Đã xem: 834
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ theo quết định 2073/ QĐ-UBND ngày 4/7/2011 cảu UBND thị xã Phước Long v/v quy hoạch chi tiết khu Dân Cư số 5 (Phước An) Phường Phước Bình - Thị xã Phước Long
Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Phước Long

Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Phước Long

 •   19/06/2019 08:28:00 AM
 •   Đã xem: 1108
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

 •   28/05/2018 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 1037
 •   Phản hồi: 0
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 20181. Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực 1.1. Nhóm đất nông nghiệpNăm 2017 là 8.228,17ha, chiếm 68,92% DTTN. Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 dự kiến bố trí 7.911,42ha, giảm 316,74ha so với năm 2017. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 7.911,43ha;Diện tích giảm chủ yếu là do chuyển cho các mục đích phi nông nghiệp. Trong đó: Chuyển cho đất quốc phòng 92,41ha, đất thương mại dịch vụ 2,29ha, đất cơ sở sản xuất kinh doanh 1,74ha, đất phát triển hạ tầng 12,36ha, đất di tích lịch sử văn hóa 75,59ha, đất bãi thải, xử lý chất thải 10,68ha, đất ở nông thôn ha, đất ở đô thị 119,92ha, đất nghĩa địa 1,00ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,05ha.Đến năm 2018, đất nông nghiệp được phân bổ trên địa bàn các xã, phường như sau:- Phường Thác Mơ 180,77 ha - Phường Phước Bình 1.111,97 ha- Phường Long Thủy 207,18 ha - Xã Long Giang 2.043,36 ha- Phường Sơn Giang 1.460,16 ha - Xã Phước Tín 2.019,26 ha- Phường Long Phước 888,70 ha
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017

 •   01/06/2017 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 1058
 •   Phản hồi: 0
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế được, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Quá trình khai thác sử dụng đất đai luôn gắn liền với quá trình phát triển xã hội, xã hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng đất càng cao, trong khi đó đất đai lại có hạn, chính vì vậy việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững luôn là nhu cầu cấp thiết.
Luật Đất đai năm 2013, Khoản 2 Điều 37 quy định “Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm”. Điều 44 quy định “Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải được thông qua Hội đồng thẩm định của tỉnh trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt”. Khoản 3 Điều 45 quy định “Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện”. Khoản 1 Điều 52 quy định “Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.
Để cụ thể hóa Luật Đất đai năm 2013, ngày 02 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT “Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.
Từ những quy định trên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 1763/STNMT-CCQLĐĐ ngày 23 tháng 8 năm 2016 về việc hướng dẫn lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện.
Xuất phát từ những quy định và hướng dẫn trên, Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long đã ban hành Công văn số 826/UBND-SX ngày 07 tháng 9 năm 2016 về việc tổ chức triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn thị xã. Do đó, việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Phước Long là hết sức cần thiết và cấp bách.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

 •   02/11/2016 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 1142
 •   Phản hồi: 0
Thị xã Phước Long là một trong ba thị xã của tỉnh Bình Phước được thành lập theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ.
Thị xã Phước Long nằm ở chính giữa tỉnh Bình Phước, phía Bắc và phía Tây giáp huyện Bù Gia Mập, phía Nam giáp huyện Phú Riềng, phía Đông giáp huyện Bù Đăng. Toạ độ địa lý được giới hạn bởi: kinh độ Đông từ 106055’3’’ đến 107004’32’’, vĩ độ Bắc từ 11046’3’’ đến 11052’55’’.
Thị xã Phước Long là đô thị loại 4, cách thị xã Đồng Xoài khoảng 40 km và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150 km. Tổng diện tích tự nhiên 11.942,57ha, chiếm 1,7%tổng diện tích toàn tỉnh, với 07 đơn vị hành chính (05 phường và 02 xã).

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây