1022

Tuyên truyền giáo dục pháp luật

NHẬN DIỆN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ

NHẬN DIỆN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ

 •   15/01/2021 04:16:00 PM
 •   Đã xem: 1452
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các phần tử, đối tượng cơ hội chính trị tăng cường hoạt động tuyên truyền chống phá, so sánh khập khễnh, xuyên tạc công tác bầu cử trong Đảng ở Việt Nam.
NHỮNG VẤN ĐỀ, ĐÒI HỎI PHẢI ĐỔI MỚI VIỆC XUẤT BẢN SÁCH PHỤC VỤ TRỰC TIẾP CUỘC ĐẤU TRANH PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

NHỮNG VẤN ĐỀ, ĐÒI HỎI PHẢI ĐỔI MỚI VIỆC XUẤT BẢN SÁCH PHỤC VỤ TRỰC TIẾP CUỘC ĐẤU TRANH PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 •   15/01/2021 04:04:00 PM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng nêu: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – “cẩm nang” thần kỳ của Đảng và của Quân đội ta

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – “cẩm nang” thần kỳ của Đảng và của Quân đội ta

 •   21/10/2020 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 789
 •   Phản hồi: 0
Đại hội XIII của Đảng là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước và hoạch định những đường lối chiến lược trong tầm nhìn dài hạn, nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước).
Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển bền vững của đất nước

Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển bền vững của đất nước

 •   16/10/2020 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 673
 •   Phản hồi: 0
Trong những ngày qua, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” đã truyền đi thông điệp ý nghĩa, không khí vui mừng, phấn khởi và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
ĐẤU TRANH PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG VÀ CẤP BÁCH HIỆN NAY

ĐẤU TRANH PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG VÀ CẤP BÁCH HIỆN NAY

 •   16/10/2020 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 2131
 •   Phản hồi: 0
Chủ nghĩa Mác do C. Mác và Ph. Ăng-ghen sáng lập vào khoảng giữa những năm 40 của thế kỷ XIX ở Tây Âu, đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trong điều kiện lịch sử mới đã được V.I. Lê-nin bổ sung, phát triển thành chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Chủ nghĩa Mác ra đời là một cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, mang bản chất khoa học và cách mạng, trở thành vũ khí tư tưởng - lý luận của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản nhằm mục tiêu giải phóng xã hội, giải phóng con người thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công, tha hóa, phát triển toàn diện con người.
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 •   16/10/2020 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 35238
 •   Phản hồi: 0
Với chủ trương xây dựng lực lượng cách mạng toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng lực lượng chính trị trong quần chúng và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng làm chỗ dựa cho phong trào quần chúng, làm nòng cốt cho khởi nghĩa vũ trang của quần chúng giành chính quyền.
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

 •   12/03/2020 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 1096
 •   Phản hồi: 0
Luật đã sửa đổi, bổ sung 02 điều trên tổng số 76 điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nỗ và công cụ hỗ trợ. Việc sửa đổi, bổ sung này là khắc phục những vướng mắc, bất cập, không để khoảng trống pháp luật trong việc xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo, mua bán, tang trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép, chiếm đoạt vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về vuc khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Điểm mới trong Luật giáo dục năm 2019

Điểm mới trong Luật giáo dục năm 2019

 •   25/02/2020 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 1125
 •   Phản hồi: 0
Luật Giáo dục năm 2019 (gồm 9 chương, 115 điều), thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. So với quy định Luật Giáo dục hiện hành, Luật Giáo dục 2019 có những điểm mới cơ bản sau đây:
Điểm mới của Luật Phòng, chống tác hại của Rượu bia 2019

Điểm mới của Luật Phòng, chống tác hại của Rượu bia 2019

 •   25/02/2020 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 591
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/6/2019 tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Luật gồm 7 chương, 36 điều sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2020. Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia có 06 điểm mới sau:
Những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

 •   28/06/2019 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20-11-2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) thay thế Luật PCTN số 55/2005/QH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13). Luật PCTN năm 2018 gồm 10 Chương, 96 Điều sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2019 với một số nội dung mới sau:
PHƯỚC LONG TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

PHƯỚC LONG TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

 •   24/05/2019 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 471
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bình Phước. UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 98/KH – UBND ngày 15/5/2019, về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn thị xã.
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG VIỆC TIẾP DÂN, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI DÂN

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG VIỆC TIẾP DÂN, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI DÂN

 •   11/05/2019 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 677
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Quy định số 11-Qđi/TW quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

 •   21/04/2019 09:36:00 PM
 •   Đã xem: 377
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tại công văn số 769/UBND – NC ngày 29/3/2019 v/v triển khai tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng, ngày 19/4/2019, UBND thị xã Phước Long tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng năm 2018.
KẾT QUẢ 05 NĂM TRIỂN KHAI LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

KẾT QUẢ 05 NĂM TRIỂN KHAI LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

 •   10/04/2019 08:23:00 PM
 •   Đã xem: 7277
 •   Phản hồi: 0
Hòa giải ở cơ sở là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, nhằm giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, hạn chế và phòng ngừa vi phạm pháp luật, ổn định trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.
10 LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 1/1/2019

10 LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 1/1/2019

 •   01/04/2019 08:28:00 PM
 •   Đã xem: 403
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 1/1/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

 •   01/04/2019 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 4544
 •   Phản hồi: 0
Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội Khóa XIV đã thông qua ngày 25/6/2018, tại Kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Quốc phòng năm 2018 có 7 chương, 40 điều, giảm 2 chương và 11 điều so với Luật Quốc phòng năm 2005.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

THỊ XÃ PHƯỚC LONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

 •   29/03/2019 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 463
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 46/BTP-PBGDPL ngày 04/01/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Ngày 22/3/2019, UBND thị xã Phước Long ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn thị xã Phước Long.
PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHỐNG TRA TẤN

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHỐNG TRA TẤN

 •   22/03/2019 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 1290
 •   Phản hồi: 0
Trước khi tham gia Công ước chống tra tấn, để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, pháp luật Việt Nam đã quy định tương đối cơ bản và đầy đủ cơ chế bảo đảm quyền không bị tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc bị hạ nhục. Nội dung quy định của pháp luật về phòng, chống tra tấn được quan tâm tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau.
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC NHÂN CHỨNG

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC NHÂN CHỨNG

 •   22/03/2019 11:26:00 AM
 •   Đã xem: 4429
 •   Phản hồi: 0
Hiến pháp năm 2013: Quy định: “Mọi người có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo hoặc làm hại người khác” (Điều 30).

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây