1022

 Văn bản theo người ký: Lê Thanh Sơn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 39/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND Phường Long Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
2 38/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND Phường Long Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
3 37/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND Phường Phước Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
4 36/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND Phường Phước Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
5 35/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND Phường Long Thủy khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
6 34/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND Phường Long Thủy khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
7 33/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Tín khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
8 32/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã Phước Tín khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
9 31/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường Sơn Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
10 30/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND phường Sơn Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
11 29/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường Thác Mơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
12 28/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND phường Thác Mơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
13 27/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Long Giang khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
14 26/NQ-HĐND 12/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã Long Giang khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
15 25/NQ-HĐND 06/07/2021 Phê chuẩn đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn thị xã, giai đonạ 2021-2025
16 24/NQ-HĐND 06/07/2021 Thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thị xã Phước Long
17 23/NQ-HĐND 06/07/2021 Thông qua kế hoạch sử dụng nguồn kết dư ngân sách cấp thị xã năm 2020
18 22/NQ-HĐND 06/07/2021 Thông qua dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
19 19/NQ-HĐND 06/07/2021 quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C của thị xã, giai đoạn 2021-2025
20 18/NQ-HĐND 06/07/2021 thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
21 17/NQ-HĐND 06/07/2021 Thông qua danh mục dự án chuẩn bị đầu tư bổ sung năm 2021 và danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022
22 16/NQ-HĐND 06/07/2021 Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025, thị xã Phước Long
23 15/NQ-HĐND 06/07/2021 Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
24 14/NQ-HĐND 05/07/2021 Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
25 13/NQ-HĐND 05/07/2021 Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
26 12/NQ-HĐND 05/07/2021 Về ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
27 11/NQ-HĐND 05/07/2021 Về ban hành Nội quy các kỳ họp của HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
28 10/NQ-HĐND 05/07/2021 Thành lập và chỉ định Tổ trường, tổ phó Tổ đại biểu HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kfy 2021-2026
29 09/NQ-HĐND 05/07/2021 Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
30 08/NQ-HĐND 05/07/2021 Xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND thị xã Phước Long nhiệm kỳ 2021-2026
31 05/NQ-HĐND 05/07/2021 V/v Phê chuẩn danh sách Ủy viên 02 Ban của HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
32 06/NQ-HĐND 05/07/2021 Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
33 04/NQ-HĐND 05/07/2021 Số lượng Ủy viên các Ban của HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
34 03/NQ-HĐND 05/07/2021 Xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, phó Trưởng ban của các Ban HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
35 02/NQ-HĐND 05/07/2021 Xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
36 01/NQ-HĐND 05/07/2021 Xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
37 64/NQ-HĐND 24/12/2020 Miễn nhiệm ủy viên UBND thị xã Phước Long, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Hoàng Thị Hợp
38 63/NQ-HĐND 24/12/2020 Thông qua kế hoạch điều chỉnh địa giới hành chính thị xã và xây dựng thị xã thành đô thị loại III giai đoạn 2020-2025
39 60/NQ-HĐND 24/12/2020 Thông qua kế hoạch triển khai Chương tình giáo dục phổ thông năm 2018 (lộ trình 2020-2025)
40 58/NQ-HĐND 24/12/2020 Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
41 59/NQ-HĐND 24/12/2020 Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 49/KL-TW ngày 10/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị khóa X
42 57/NQ-HĐND 24/12/2020 Thông qua Kế hoạch "Xây dựng trường học đạt Kiểm định chất lượng giáo dục và Chuẩn quốc gia, hướng tới xây dựng trường học thông minh, giai đoạn 2020-2025
43 56/NQ-HĐND 24/12/2020 Thông qua kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2020-2025
44 55/NQ-HĐND 24/12/2020 Thông qua kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn thị xã Phước Long giai đoạn 2020-2025
45 54/NQ-HĐND 24/12/2020 Thông qua Kế hoạch phát triển du lịch thị xã Phước Long giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
46 53/NQ-HĐND 24/12/2020 Thông qua kế hoạch nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng hình ảnh con người Phước Long nghĩa tình, nhân ái trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2020-2025
47 52/NQ-HĐND 24/12/2020 Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển hạ tầng và mở rộng không gian đô thị thị xã Phước Long giai đoạn 2020-2025
48 51/NQ-HĐND 24/12/2020 Thông qua kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và Chương trình phát triển ngành nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025
49 50/NQ-HĐND 24/12/2020 Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Phước Long
50 49/NQ-HĐND 24/12/2020 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C của Thị xã năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
Tìm kiếm văn bản
Công báo bình phước
Bán đấu giá tài sản
Thường trực tỉnh ủy
Bộ pháp điển
Quản lí văn bằng
Lich làm việc của UBND
Lịch làm việc của huyện ủy
Hộp thư điện tử
Hệ thống quản lí văn bằng
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay2,473
  • Tháng hiện tại84,355
  • Tổng lượt truy cập3,148,574
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây