KẾT QUẢ TỔNG HỢP, XÁC MINH CƠ SỞ DỮ LIỆU KẾT LUẬN ĐỊA BÀN, LẬP BẢN ĐỒ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SỸ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

Thứ năm - 12/09/2019 20:22 172 0

KẾT QUẢ TỔNG HỢP, XÁC MINH CƠ SỞ DỮ LIỆU KẾT LUẬN ĐỊA BÀN, LẬP BẢN ĐỒ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SỸ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

Trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Phước Long được Pháp, Mỹ xem là địa bàn chiến lược, cầu nối liền Sài Gòn – Trung tâm đầu não chiến tranh của Pháp, Mỹ ở Nam Bộ và địa bàn chiến lược Tây Nguyên rộng lớn. Tại đây chúng xây dựng Nhà tù Bà Rá, Dinh Tỉnh trưởng, Sân Bay Phước Bình; Chi khu quân sự Phước Bình; Tiểu khu quân sự Phước Long và 16 đồn, bốt. Phước Long cũng chính là chiến trường lớn, địa bàn chiến lược, nơi giằng co quyết liệt giữa ta và địch nên có nhiều đơn vị tăng cường, phối hợp như Trung đoàn 88; Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4; Tiểu đoàn Đặc công U11, U13 của Quân khu 10, vì vậy tại nơi đây đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ trong cả nước đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Thời gian từ năm 1960 đến nay, huyện Phước Long (cũ) được thành lập và chia tách nhiều lần. Từ tháng 6/1960 đến tháng 4/1975 thành lập tỉnh Phước Long gồm nhiều đơn vị hành chính. Tháng 7/1976 thành lập tỉnh Sông Bé, huyện Phước Long là một trong 9 huyện của tỉnh Sông Bé, được hợp nhất từ 4 huyện: Bù Đốp, Phước Bình, Bù Gia Mập và Bù Đăng. Tháng 3/1978, tách Bù Đốp ra khỏi huyện Phước Long về nhập với huyện Lộc Ninh để thành lập huyện Lộc Ninh. Tháng 8/1988 chia tách huyện Phước Long thành 02 huyện Phước Long và Bù Đăng; Tháng 8/2009 huyện Phước Long được chia tách thành thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập. Hiện nay thị xã Phước Long có 259 liệt sỹ đang hưởng chế độ thờ cúng trên địa bàn. 482 đối tượng chính sách và người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó có 06 mẹ Việt Nam Anh hùng, 141 thương binh và các đối tượng chính sách khác.
Thực hiện chính sách của Đảng, nhà nước đối với người có công với cách mạng nói chung, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ nói riêng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Phước Long quan tâm chăm lo triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy định. Đây là một việc làm ý nghĩa, cấp thiết hiện nay, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người đang sống đối với các thế hệ đi trước đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, công cuộc đấu trang giải phóng của dân tộc. Nhân dân trên địa bàn thị xã có truyền thống cách mạng, tinh thần trách nhiệm trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Hướng dẫn số 1914/HD-VP, ngày 16/7/2015 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc tuyên truyền thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và rà soát hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sỹ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp, trực tiếp là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. UBND thị xã, Ban Chỉ đạo 24 thị xã Phước Long đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch liên quan đến việc triển khai, rà soát, xác minh, bổ sung thông tin về liệt sỹ phục vụ công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn thị xã như: ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND, ngày 21/12/2017 tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ năm 2018; Kế hoạch số 155/KH-BCĐ, ngày 21/8/2018 của Ban Chỉ đạo 24 thị xã về việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn thị xã; Công văn số 953/CV-BCĐ, ngày 27/9/2018 về việc lựa chọn xã, phường làm điểm kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; Công văn số 266/CV-BCĐ, ngày 22/3/2019 về việc đẩy nhanh tiến độ tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cấp xã và một số văn bản rút kinh nghiệm đối với các thôn/khu phố, xã-phường sau mỗi lần tổ chức hội nghị kết luận địa bàn và việc lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ ở cấp xã, phường.
UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã-phường tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, đối tượng chính sách và gia đình có công với cách mạng và nhân dân về thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; niêm yết tại hội trường thôn/khu phố. Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở vào các khung thời gian 5h30 và 17h30 hàng ngày. Tổ chức phát phiếu cung cấp thông tin của nhân dân trên toàn địa bàn thị xã, kết quả tổng hợp, xác minh cụ thể như sau: Tổng số phiếu phát ra: 11.018 phiếu. Tổng số phiếu thu về: 10.857 phiếu đạt 98,53% (Số phiếu không thu về được 161 phiếu (do gia đình đi làm ăn xa thường xuyên không có mặt ở nhà nên không thu về được). Tổng số phiếu có thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ: 331 phiếu đạt 3,00% (trong đó phiếu có thông tin về liệt sỹ 72 phiếu; 259 phiếu do thân nhân đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sỹ cung cấp).
Trên cơ sở cung cấp thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ, Ban Chỉ đạo 24 thị xã kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu, an táng ban đầu trên địa bàn thị xã bảo đảm chính xác phục vụ cho công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Tổ chức kết luận địa bàn 42/42 khu phố/thôn và kết luận địa bàn lập bản đồ ở 07/07 xã-phường đạt 100%. Kết quả cụ thể như sau: Danh sách Liệt sỹ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn thị xã 889 liệt sỹ; Số lượng mộ liệt sỹ đã quy tập trên địa bàn 208 liệt sỹ; Số lượng liệt sỹ chưa tìm kiếm, quy tập 681 liệt sỹ; khu vực địa bàn có mộ liệt sỹ đã tìm kiếm, quy tập xong là phường Long Thủy, phường Thác Mơ, xã Long Giang, phường Long Phước và Phước Bình với tổng số liệt sỹ đã quy tập là 208. Khu vực địa bàn không rõ thông tin vùng mờ: phường Thác Mơ, số lượng 03 liệt sỹ; phường Sơn Giang, số lượng 06 liệt sỹ; xã Phước Tín, số lượng 03 liệt sỹ, ngoài ra qua rà soát, xác minh danh sách Cục Chính sách cung cấp có 145 liệt sỹ không xác định được vị trí.
Được sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp công tác triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn thị xã đạt được những kết quả quan trọng. Đã tổ chức kết luận địa bàn được 42/42 thôn, khu phố và 07/07 xã,phường. Điều đó phản ánh quyết tâm chính trị cao của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương từ thị xã đến cơ sở; đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thân nhân liệt sỹ; thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần vào sự ổn định tình hình chính trị - xã hội, tăng cường quôc phòng – an ninh trên địa bàn thị xã.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện lập bản đồ, tìm kiếm quy tập hài cốt  liệt sỹ trên địa bàn thị xã Phước Long cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế với nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là sau năm 1975, các đơn vị từng chiến đấu trên địa bàn thị xã Phước Long đã trở về Phước Long tiến hành quy tập hài cốt liệt sỹ nhiều đợt, tuy nhiên khi quy tập xong không vẽ lại sơ đồ mộ chí khu vực đã quy tập, cũng như không bàn giao lại danh sách và hồ sơ liệt sỹ quy tập cho địa phương nên khó xác định chính xác số lượng liệt sỹ đã được quy tập, chưa được quy tập. Qua thời gian, địa hình thay đổi, nhân chứng không còn hoặc già yếu nên việc xác minh thông tin gặp nhiều khó khăn, việc tiếp nhận danh sách liệt sỹ của cấp trên cung cấp về nơi hy sinh, an táng ban đầu của nhiều liệt sỹ chưa cụ thể nên khó xác định vị trí an táng của liệt sỹ. Đồng thời, Phước Long bị chia tách địa giới hành chính nhiều lần nên công tác lưu trữ, quản lý, bàn giao số lượng, danh sách liệt sỹ từ cấp xã-phường đến cấp huyện, thị xã thời gian trước đây thiếu khoa học nên khó khăn cho việc xác định vị trí, khu vực, số lượng liệt sỹ chưa được quy tập và kết luận địa bàn.
giang
Hội nghị hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ
Trong thời gian tới, thị xã Phước Long tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng Hướng dẫn số 2598/HD-BCĐ, ngày 14/3/2018 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc có trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và cơ quan chức năng liên quan, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Đồng thời tiếp tục tiếp nhận thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ để xác minh, kết luận thông tin và tìm kiếm quy tập liệt sỹ. Hoàn chỉnh các cơ sở dữ liệu và bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của thị xã Phước Long, tổng hợp báo cáo về tỉnh phục vụ việc lập bản đồ cấp tỉnh bảo đảm theo quy định.
Tác giả: Lê Giang
Nguồn: Ban CHQS thị xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây