Kết quả công tác Mặt trận năm 2017 của Ủy ban MTTQ Thị xã Phước Long

Thứ tư - 24/01/2018 14:17 276 0
Năm 2017 được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, sự năng động trong quản lý điều hành của nhà nước, sự phối hợp tuyên truyền vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên cùng với tinh thần đoàn kết, tích cực của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của thị xã phát triển tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.
Công tác vận động, tập hợp xây dựng phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận và các tổ chức thành viên luôn được đổi mới đã thu hút đoàn viên, hội viên tham gia tích cực; Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của nhà nước. Tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân được phản ánh kịp thời với Đảng, chính quyền các cấp; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm giải quyết, các chương trình phát triển kinh tế xã hội được chú trọng quan tâm thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới đối với xã Phước Tín đã được hoàn thành trong năm 2017; Tình hình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU của Thị ủy và Chương trình 01/CTTr-UBND của UBND thị xã về công tác chỉnh trang đô thị được đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động năm 2017 với quyết tâm rất cao.
Nhằm đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 2017 Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Phước Long ban hành Hướng dẫn số 05 /HD-MTTQ- BTT ngày 21 tháng 02 năm 2017 hướng dẫn nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân , trên cơ sở đó tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân: Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đợt cao điểm tố giác tội phạm và phòng, chống tội phạm, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết như: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền về Chương trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm; Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 13/02/2016 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 về tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới… Xây dựng Kế hoạch hưởng ứng phong trào “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” triển khai trong hệ thống MTTQ, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện. Thường xuyên tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thị xã, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 được triển khai đến các khu dân cư, các tổ chức thành viên với tổng số 11.520 hộ, dân số là 52.589 dân; trong đó, đồng bào có đạo 5.780 hộ, 25.852 khẩu; đơn vị hành chính có 5 phường và 2 xã. Đầu năm có tổng số 11.435/11.520 hộ đăng ký thực hiện gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 99,26%; trong đó có 360 hộ dân tộc thiểu số và 5.780 hộ có đạo đăng ký gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 100%; Tổng số có 42/42 khu dân cư đăng ký thực hiện cuộc vận động năm 2017, đạt tỷ lệ 100% KDC đăng ký văn hóa; Qua chấm điểm bình xét năm 2017 có 11.135 hộ đạt GĐVH trên tổng số 11.520 hộ ở địa phương, đạt 96,68%; có 41/42 khu phố văn hóa, đạt 97,62% (trong đó có 26 khu phố đạt 3 năm văn hóa liên tục). Ngoài ra Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền tổ chức các hình thức vận động nhân dân trên địa bàn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội bằng phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” ở hai xã nông thôn mới Phước Tín và Long Giang đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình dân sinh, phúc lợi xã hội: nhà nước và nhân dân cùng làm, trị giá 2,5 tỷ đồng cùng với 2.500 ngày công lao động. Các hình thức, mô hình triển khai điển hình như đoạn đường ánh sáng tự quản của xã Long Giang, đường nhựa khu phố Bình Giang II phường Sơn Giang, khu 2 phường Thác Mơ, đóng góp xây dựng hội trường khu dân cư thôn Phước Thiện xã Phước Tín, khu phố 2, khu phố 3, khu phố Phước An phường Phước Bình, chỉnh trang đô thị mô hình thu gom rác thải phường Long Thủy, Thác Mơ…
Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công cũng được đặc biệt quan tâm chú trọng. Kết quả trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu vừa qua đã thực hiện cấp đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách Tết đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn theo quy định, tổng số phần quà: 2.195 phần, trị giá 1.006.700.000đ. Đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: Tổng số phần quà: 2.522 phần, trị giá 1.087.600.000đ. Vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ được 288 phần quà. Đã tiến hành khảo sát, lập danh sách có 48 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, qua rà soát tổng hợp 2 đợt được 16/48 hộ có đủ điều kiện theo quy định. Số hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà 2 đợt là: 16 hộ (01 hộ: 60 triệu đ/hộ, 12 hộ: 50 triệu đ/hộ, 03 hộ: 40 triệu đ/hộ). Với tổng kinh phí 780 triệu đồng, đến nay đã hoàn thành, tham mưu cho UBND thị xã ra quyết định công nhận, bàn giao trong dịp kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ.
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai thực hiện các đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan: trong thời gian qua tập trung tuyên truyền về Nghị quyết TW4, TW5 khóa XII; Tuyên truyền các văn bản pháp luật có hiệu lực năm 2016- 2017 có liên quan tới Mặt trận và công dân; công tác tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho người dân ở cơ sở; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, phối hợp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Công tác giám sát và phản biện xã hội cũng đã được Ban thường trực MTTQ xây dựng kế hoạch thực hiện;  MTTQ thị xã đã xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề trình Thị ủy phê duyệt, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn cho MTTQ các xã, phường tổ chức thực hiện. Việc triển khai thực hiện quyết định 218-QĐ/TW về góp ý xây dựng  Đảng, xây dựng chính quyền. Ban Thường trực UB MTTQ Thị xã đã xây dựng kế hoạch triển khai trong toàn hệ thống để tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực công tác.
Nhìn chung trong năm 2017,  MTTQ từ Thị xã đến cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra. Toàn bộ chương trình công tác được triển khai đồng bộ tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. .. Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân còn gặp nhiều khó khăn như  nội dung tuyên truyền còn dài, chưa cô đọng dễ hiểu; biện pháp phối hợp tuyên truyền chưa có nhiều mô hình thiết thực hiệu quả; Kinh phí cho công tác tuyên truyền còn hạn hẹp. Ngoài ra công tác tuyên truyền của Mặt trận từ thị xã đến xã phường chưa thực sự thu hút nhân dân tích cực tham gia hội họp, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa được rộng khắp; Công tác tiếp xúc cử tri gặp rất nhiều khó khăn trong đó tỷ lệ người tham gia thấp, cử tri chỉ đi dự tiếp xúc khi có những vấn đề kiến nghị liên quan đến quyền lợi của cá nhân hoặc gia đình mình …Hoạt động giám sát của MTTQVN và các tổ chức thành viên chưa huy động được đông đảo nhân dân chủ động và tích cực tham gia, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, quan liêu lãng phí, công tác cải cách thủ tục hành chính…
Tác giả: Dương Hải
Nguồn: UBMTTQVN thị xã

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập45
  • Hôm nay941
  • Tháng hiện tại37,527
  • Tổng lượt truy cập385,888
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây