Tuyên truyền giáo dục pháp luật

Điểm mới của Luật Phòng, chống tác hại của Rượu bia 2019

Điểm mới của Luật Phòng, chống tác hại của Rượu bia 2019

 •   25/02/2020 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/6/2019 tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Luật gồm 7 chương, 36 điều sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2020. Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia có 06 điểm mới sau:
Những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

 •   28/06/2019 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20-11-2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) thay thế Luật PCTN số 55/2005/QH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13). Luật PCTN năm 2018 gồm 10 Chương, 96 Điều sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2019 với một số nội dung mới sau:
PHƯỚC LONG TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

PHƯỚC LONG TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

 •   24/05/2019 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bình Phước. UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 98/KH – UBND ngày 15/5/2019, về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn thị xã.
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG VIỆC TIẾP DÂN, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI DÂN

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG VIỆC TIẾP DÂN, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI DÂN

 •   11/05/2019 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Quy định số 11-Qđi/TW quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

 •   21/04/2019 09:36:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tại công văn số 769/UBND – NC ngày 29/3/2019 v/v triển khai tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng, ngày 19/4/2019, UBND thị xã Phước Long tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng năm 2018.
KẾT QUẢ 05 NĂM TRIỂN KHAI LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

KẾT QUẢ 05 NĂM TRIỂN KHAI LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

 •   10/04/2019 08:23:00 PM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Hòa giải ở cơ sở là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, nhằm giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, hạn chế và phòng ngừa vi phạm pháp luật, ổn định trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.
10 LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 1/1/2019

10 LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 1/1/2019

 •   01/04/2019 08:28:00 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 1/1/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

 •   01/04/2019 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 3330
 •   Phản hồi: 0
Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội Khóa XIV đã thông qua ngày 25/6/2018, tại Kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Quốc phòng năm 2018 có 7 chương, 40 điều, giảm 2 chương và 11 điều so với Luật Quốc phòng năm 2005.
THỊ XÃ PHƯỚC LONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

THỊ XÃ PHƯỚC LONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

 •   29/03/2019 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 46/BTP-PBGDPL ngày 04/01/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Ngày 22/3/2019, UBND thị xã Phước Long ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn thị xã Phước Long.
PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHỐNG TRA TẤN

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHỐNG TRA TẤN

 •   22/03/2019 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Trước khi tham gia Công ước chống tra tấn, để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, pháp luật Việt Nam đã quy định tương đối cơ bản và đầy đủ cơ chế bảo đảm quyền không bị tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc bị hạ nhục. Nội dung quy định của pháp luật về phòng, chống tra tấn được quan tâm tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau.
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC NHÂN CHỨNG

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ CÁC NHÂN CHỨNG

 •   22/03/2019 11:26:00 AM
 •   Đã xem: 474
 •   Phản hồi: 0
Hiến pháp năm 2013: Quy định: “Mọi người có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo hoặc làm hại người khác” (Điều 30).
THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG, LUẬT TỐ CÁO VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỪA PHÁT LẠI

THỊ XÃ PHƯỚC LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG, LUẬT TỐ CÁO VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỪA PHÁT LẠI

 •   20/03/2019 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/3/2019, UBND thị xã Phước Long tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo và các quy định của pháp luật về Thừa phát lại
PHƯỚC LONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ NỘI DUNG CỦA CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN” CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN NĂM 2019

PHƯỚC LONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ NỘI DUNG CỦA CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN” CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN NĂM 2019

 •   27/02/2019 07:34:00 PM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, ngày 21/02/2019, Chủ tịch UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn thị xã phước Long năm 2019, với nội dung tuyên truyền sau:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây