HĐND thị xã
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hoàng Thái
Điện thoại:0913109313
0271 3 778120
Email: nguyenhoangthai.txpl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Hoàng Thái
2 Võ Sư
Điện thoại:0919018009
0271 3 778407
Email: vosu.txpl@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch thường trực HĐND thị xã Võ Sư
3 Nguyễn Thị Hồng Quế
Đại biểu HĐND- Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Hồng Quế
4 Nguyễn Thị Bảo Thoa
Đại biểu HĐND - Trưởng ban KTXH Nguyễn Thị Bảo Thoa
5 Trần Quang Minh
Đại biểu HĐND Trần Quang Minh
6 Mai Xuân Cường
Đại biểu HĐND Mai Xuân Cường
7 Nguyễn Ngọc Công
Đại biểu HĐND Nguyễn Ngọc Công
8 Lê Thanh Sơn
Đại biểu HĐND Lê Thanh Sơn
9 Nguyễn Văn Lâm
Đại biểu HĐND Nguyễn Văn Lâm
10 Lê Đình Nghiệp
Đại biểu HĐND Lê Đình Nghiệp
11 Nguyễn Thị Mộng Thường
Đại biểu HĐND Nguyễn Thị Mộng Thường
12 Cao Văn Thành
Đại biểu HĐND Cao Văn Thành
13 Trịnh Xuân Hải
Đại biểu HĐND - Phó Ban Pháp chế Trịnh Xuân Hải
14 Bùi Thị Thúy
Đại biểu HĐND Bùi Thị Thúy
15 Nguyễn Thị Hương Thủy
Đại biểu HĐND Nguyễn Thị Hương Thủy
16 Võ Dũng
Đại biểu HĐND Võ Dũng
17 Trần Xuân Trường
Đại biểu HĐND Trần Xuân Trường
18 Điểu Ninh
Đại biểu HĐND Điểu Ninh
19 Võ Đông Quang
Đại biểu HĐND Võ Đông Quang
20 Đoàn Ngọc Lâm
Đại biểu HĐND Đoàn Ngọc Lâm
UBND thị xã
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thụy Luân
Điện thoại:0918355718
Email: phamthuyluan.txpl@binhphuoc.gov.vn
Chủ tịch UBND thị xã
Phụ trách chung
ĐH Kinh tế
Phạm Thụy Luân
2 Nguyễn Việt Hoàng
Điện thoại:0972383839
0271 3778164
Email: nguyenviethoang.txpl@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch UBND thị xã
Phụ trách khối Kinh tế
Nguyễn Việt Hoàng
3 Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại:
0271 3 778285
Email: nguyenvandung.txpl@binhphuoc.gov.vn
Phó chủ tịch UBND phụ trách khối văn hóa xã hội Nguyễn Văn Dũng
Phòng ban chức năng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
VĂN PHÒNG CẤP ỦY - HĐND & UBND THỊ XÃ  
1 Lê Đình Thắng

Email: ledinhthang.txpl@binhphuoc.gov.vn
Chánh văn phòng
Đại biểu HĐND
Lê Đình Thắng
2 Bùi Thị Hằng
Điện thoại:0982755415
02713 778876
Phó Chánh văn phòng Bùi Thị Hằng
3 Phạm Thị Nhiễu
Điện thoại:
02713 778466
Phó Chánh văn phòng Phạm Thị Nhiễu
PHÒNG NỘI VỤ- LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
4 Nguyễn Ngọc Công
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Công
5 Mai Danh Thuận
Điện thoại:0918687540
06513 779954
Phó trưởng phòng Mai Danh Thuận
6 Đặng Thị Lành
Điện thoại:0913636825
Phó trưởng phòng Đặng Thị Lành
PHÒNG TƯ PHÁP
7 Nguyễn Lương Chinh
Điện thoại:0913636072
06513 778768
Trưởng phòng Nguyễn Lương Chinh
8 Lê Văn Minh
Điện thoại:0983177171
Phó trưởng phòng Lê Văn Minh
THANH TRA NHÀ NƯỚC
9 Hoàng Kim Dưỡng
Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
Chánh thanh tra nhà nước
Hoàng Kim Dưỡng
10 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Điện thoại:0386454049
02713 778346
Phó chánh thanh tra Nguyễn Thị Thanh Huyền
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
11 Nguyễn Ngọc Sanh
Điện thoại:0947405479
06513 778257
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Sanh
12 Nguyễn Thị Sen
Điện thoại:0982778328
06513 778290
Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Sen
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ  
13 Đặng Xông Pha
Điện thoại:0919193099
06513 778179
Trưởng phòng Đặng Xông Pha
14 Đặng Hồng Phát
Điện thoại:0913653165
06513 705399
Phó trưởng phòng Đặng Hồng Phát
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
15 Vũ Minh Sơn
Điện thoại:0918090188
06513 779640
PGĐ VP ĐKQSDĐ Vũ Minh Sơn
PHÒNG KINH TẾ
16 Dương Văn Vịnh
Điện thoại:0918485655
Trưởng phòng Dương Văn Vịnh
17 Phạm Xuân Dương
Điện thoại:0978125582
Phó trưởng phòng Phạm Xuân Dương
PHÒNG GĐ & ĐT
18 Dương Thủy Vân
Điện thoại:0918169558
06513778585
Trưởng phòng Dương Thủy Vân
19 Nguyễn Bạch Hải
Điện thoại:0982775067
06513779095
Phó trưởng phòng Nguyễn Bạch Hải
20 Nguyễn Anh Tuấn
Phó trưởng phòng Nguyễn Anh Tuấn
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
21 Ngô Thị Minh Đông
Điện thoại:0943778636
Trưởng phòng Ngô Thị Minh Đông
Các xã, phường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
PHƯỜNG LONG THỦY 
1 Nguyễn Thị Hồng Quế
Bí Thư Nguyễn Thị Hồng Quế
2 Phạm Văn Du
Điện thoại:0919018002
P. Chủ tịch HĐND Phạm Văn Du
3 Lê Thành Dân
Điện thoại:0888444707
Chủ tịch UBND Lê Thành Dân
4 Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0907024556
Phố chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thu Hà
PHƯỜNG THÁC MƠ
5 Phạm Văn Quân
Điện thoại:0918688003
Bí Thư Phạm Văn Quân
6 Nguyễn Hồng Dân
Điện thoại:0983779153
PCT. HĐND Nguyễn Hồng Dân
7 Mai Phước
Điện thoại:0918831570
0651 3 780446
Chủ tịch UBND Mai Phước
8 Nguyễn Thị Bích Hòa
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Bích Hòa
PHƯỜNG SƠN GIANG 
9 Cao Văn Thành
Điện thoại:0913175833
BTĐU, CT. UBND Cao Văn Thành
10 Nguyễn Xuân Thức
PCT. HĐND Nguyễn Xuân Thức
11 Nguyễn Thị Châu Loan
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Thị Châu Loan
PHƯỜNG LONG PHƯỚC
12 Hà Tấn Tân
Điện thoại:0944387027
BTĐU, CT.HĐND Hà Tấn Tân
13 Dương Thị Nam Hồng
PCT. HĐND Dương Thị Nam Hồng
14 Trương Phước Thành
Điện thoại:0908252966
Chủ tịch UBND Trương Phước Thành
15 Nguyễn Tấn Long
Điện thoại:0908393091
0651 3 773537
Phó chủ tịch UBND Nguyễn Tấn Long
16 Văn Đình Trung
Phó chủ tịch UBND Văn Đình Trung
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH 
17 Nguyễn Thị Hương Thủy
Điện thoại:
0651 3 775145
BTĐU, CT.HĐND Nguyễn Thị Hương Thủy
18 Trần Quốc Hoàn
PCT. HĐND Trần Quốc Hoàn
19 Nguyễn Trung Thành
Điện thoại:0917125362
0651 3 775881
Chủ tịch UBND Nguyễn Trung Thành
20 Lại Tất Thắng
Phó chủ tịch UBND Lại Tất Thắng
XÃ LONG GIANG 
21 Trịnh Xuân Hải
Điện thoại:0918688011
BT Đảng ủy Trịnh Xuân Hải
22 Nguyễn Phi Hùng
Điện thoại:0988153478
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Phi Hùng
23 Trần Văn Thôi
Điện thoại:0983756137
0651 3 756472
Chủ tịch UBND Trần Văn Thôi
24 Trần Thị Phương Linh
Phó chủ tịch UBND Trần Thị Phương Linh
XÃ PHƯỚC TÍN  
25 Võ Dũng
Điện thoại:0988213027
BTĐU, CT.HĐND Võ Dũng
26 Phạm Văn Đoàn
Điện thoại:0983775603
Phó Chủ tịch HĐND Phạm Văn Đoàn
27 Phạm Viết Thuật
Điện thoại:0913635619
0651 3 775380
Chủ tịch UBND Phạm Viết Thuật
28 Lê Trung Hùng
Điện thoại:0984755255
0651 3 736348
Phó chủ tịch UBND Lê Trung Hùng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây