Phước Long: đánh giá tình hình kinh tế xã hội qua hơn 2 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020

Thứ năm - 26/07/2018 15:26 879 0
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Thị xã, các quyết định, chỉ đạo của UBND tỉnh. UBND Thị xã Phước Long đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, chỉ tiêu cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo các ngành, các xã phường tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội cụ thể như sau:
* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển về kinh tế:
Công nghiệp: Công nghiệp tiếp tục phát triển, gía trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016 - 2018 tăng bình quân 8,24%/năm, đạt mục tiêu kế hoạch (kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 8%/năm).
Thương mại - du lịch - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa giai đoạn 2016-2018 tăng bình quân 16,47%/năm, đạt mục tiêu kế hoạch. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng bình quân 18,25%/năm, đạt mục tiêu kế hoạch.
Nông lâm nghiệp - thủy sản: Gía trị sản xuất nông lâm nghiệp - thủy sản giai đoạn 2016 - 2018 tăng bình quân 0,46%/năm, không đạt mục tiêu kế hoạch (mục tiêu kế hoạch 2016-2020 là 2-3%/năm). Diện tích cây lâu năm đến cuối năm 2017 là 7.714ha, giảm 50ha so với năm 2015, bình quân giảm 0,32%/năm.
Tài chính : Kế hoạch 2016-2020 thu ngân sách hàng năm tăng 5% trở lên so với dự toán tỉnh giao. Kết quả thực hiện thu ngân sách trong 2 năm đầu đều đạt mục tiêu kế hoạch: Năm 2016 thu ngân sách là 377 tỷ đồng, so với dự toán tỉnh giao 221 tỷ đồng, tăng 70,9%; năm 2017 thu ngân sách là 478 tỷ đồng, so với dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND thị xã thông qua là 422 tỷ đồng, tăng 13,3%; 6 tháng đầu năm 2018 thu ngân sách là 117 tỷ đồng, so với dự toán tỉnh giao đạt 27,9% và so với dự toán HĐND thị xã thông qua đạt 26,1%.
Quy hoạch và đầu tư: Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và huy động nhân dân đóng góp từ năm 2015 - 2018 là: 955 tỷ đồng, bằng 41,54% so với chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội kế hoạch đã đề ra,cụ thể như sau:
- Nguồn vốn trung ương và ngân sách tỉnh (chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chương trình lồng ghép): 30 tỷ đồng.
- Nguồn vốn ngân sách thị xã: 957 tỷ đồng, trong đó: Năm 2015: 164 tỷ đồng, năm 2016: 327 tỷ đồng, năm 2017: 187 tỷ đồng, năm 2018 (kế hoạch vốn): 278 tỷ đồng.
- Nguồn vốn ngân sách thị xã: 2 tỷ đồng
- Nguồn huy động nhân dân đóng góp: 6 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn, thị xã đã huy động mọi nguồn lực, tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng đô thị đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại.
Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch:
Thực hiện quy hoạch chung của thị xã để đảm bảo nâng cao chất lượng các quy hoạch về phát triển kết cấu hạ tầng có liên quan đến việc sử dụng đất, đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.
Thực hiện Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 29/05/2012 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thị xã Phước Long có 2 cụm công nghiệp gồm: cụm công nghiệp Phước Bình diện tích 50 ha, cụm công nghiệp Long Giang diện tích 50ha. Hiện các cơ quan chức năng đang triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp dựa trên quy hoạch chung của toàn thị xã và của tỉnh; phấn đấu đến năm 2020 sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng một cụm công nghiệp để dịch chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư tránh ô nhiễm môi trường.
Tài nguyên – môi trường: Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng cường. Tổ chức giải quyết nhanh các nhu cầu về đo đạc, chỉnh lý biến động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân và cấp kế hoạch bảo vệ môi trường cho các cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn.
* Kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển VH-XH:
Giáo  dục - đào tạo: Quy mô và mạng lưới giáo dục tiếp tục được mở rộng, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư xây dựng, chất lượng giáo dục được nâng lên, đội ngũ giáo viên được tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu dạy và học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp tăng đều qua các năm.
Toàn thị xã có 26 trường học trực thuộc (23 trường công lập, 3 trường mầm non tư thục). Hiện có 8/23 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 01 trường chuẩn quốc gia mức độ 2).
Công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục đạt kết quả tốt: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt chuẩn quốc gia, xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 2, phổ cấp giáo dục THCS đạt mức độ 1, phổ cập giáo dục THPT đạt 1/7 xã - phường. Công tác khuyến học, khuyến tài, xâydựng xã hội học tập và xã hội hóa giáo dục đạt những kết quả quan trọng.
Khoa học - công nghệ: Khoa học, công nghệ có những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội thị xã. Ứng dụng tốt các thành tựu của khoa học công nghệ vào thực tiễn đời sống và sản xuất tại địa phương, nhất là trong các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, chế biến nông sản, y tế và giáo dục, giảm bớt sự lệ thuộc vào thời tiết, mùa vụ, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm sản xuất trên thị trường và nâng cao mức sống của nhân dân.
Chăm sóc sức khỏe nhân dân: Được quan tâm chăm sóc và không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; lực lượng cán bộ y tế và cơ sở vật chất ngành y không ngừng được tăng cường, củng cố, đầu tư xây dựng; chất lượng y tế ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh của nhân dân.
Đến năm 2018, số bác sỹ/vạn dân là 8,7 bác sỹ, vượt mục tiêu kế hoạch; 100% xã - phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế.         
Đời sống văn hóa - tinh thần: Đời sống văn hóa - tinh thần của nhân dân được đặc biệt quan tâm và chú trọng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao đa dạng, thu hút được quần chúng nhân dân tham gia.
Tỷ lệ khu dân cư văn hóa và gia đình văn hóa tăng lên hàng năm, đến cuối năm 2017 có 41/42 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, tăng 14,62% vượt mức mục tiêu đề ra, phấn đấu năm 2018 đạt 100%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đến cuối năm năm 2017 đạt 96,68%, vượt mục tiêu kế hoạch, phấn đấu năm 2018 đạt 98%.
Chính sách xã hội: Công tác xã hội, chính sách với người có công và gia đình có công với cách mạng, công tác giải quyết lao động việc làm và giảm nghèo, các chính sách xã hội được thực hiện tốt, tạo sự phấn khởi trong nhân dân. Số hộ nghèo giảm nhanh, từ năm 2016 đến năm 2018 xóa được 112 hộ nghèo đưa tổng số hộ nghèo từ năm 2016 là 212 hộ, chiếm 1,07% (trên tổng số hộ dân) xuống còn 100 hộ, chiếm 0,84%, đạt 18% mỗi năm, vượt mục tiêu kế hoạch (mục tiêu kế hoạch là mỗi năm giảm 5-7% trên tổng số hộ nghèo).
          Có thể nói rằng, mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do giá cả nông sản không ổn định, giá hạt tiêu, mủ cao su giảm sâu; thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng lên cây trồng, vật nuôi;  song với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, sự nỗ lực của các doanh nghiệp và nhân dân trong toàn thị xã đã đưa nền kinh tế - xã hội của thị xã đã đạt được những kết quả đáng kể, từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế của tỉnh Bình Phước.
Tác giả: Hải Dương
Nguồn: UBND Thị xã Phước Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây