Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển Kinh tế - xã hội năm 2016 của thị xã Phước Long

Thứ ba - 14/06/2016 15:59 470 0
Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. UBND thị xã ban hành chương trình hành động số 01/CTr – UBND ngày 9/5/2016 trong đó yêu cầu các cơ quan, phòng, ban trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường các đơn vị, cá nhân liên quan nỗ lực tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Cụ thể, UBND thị xã yêu cầu:

Một là, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, UBND các xã, phường điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như mục tiêu đã được HĐND thông qua.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giám sát, thanh kiểm tra các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc thực hiện các chính sách về lãi suất, các chính sách cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đối với nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh hơn nữa việc thanh toán không dùng tiền mặt. Đảm bảo tăng trưởng tín dụng phù hợp, gắn liền với đảm bảo chất lượng tín dụng và kiểm soát nợ xấu.

Hai là, thực hiện Chính sách tài khoá chủ động, chặt chẽ

Phòng  Tài chính – kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; Điều hành, quản lý chi ngân sách Nhà nước theo đúng dự toán được giao, đảm bảo tốt nguồn cân đối chi lương và các chính sách xã hội, không tăng chi ngân sách Nhà nước khi chưa có nguồn đảm bảo. Trong điều hành phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, hạn chế tối đa các khoản chi tổ chức Hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát ở ngoài tỉnh.

Chi cục thuế chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Tăng cường quản lý thu, khai thác nguồn thu, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu thuế, trốn thuế và xử lý, thu hồi nợ đọng; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc kê khai thuế. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tổ chức điều hành ngân sách chi thường xuyên trong phạm vi dự toán được giao, bảo đảm sử dụng ngân sách triệt để tiết kiệm, hiệu quả.

Ba là, Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh

Đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực đầu tư công, hoạt động ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả ngành công, nông nghiệp và dịch vụ.

Về tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, Phòng tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện có hiệu quả Luật đầu tư công, các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là quy trình đầu tư, quyết định đầu tư. Rà soát, hoàn thiện kế hoạch đầu tư trung hạn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị xã, phường phân bổ, quản lý và sử dụng hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Xây dựng các giải pháp nhằm khuyến khích, uy động nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài thị xã để bổ sung nguồn vốn nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội bằng các hình thức đầu tư hợp tác công tư (PPP).Phòng quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường: Tập trung thực hiện Luật Xây dựng; nâng cao năng lực các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên môn về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; sắp xếp lại các ban quản lý dự án theo quy định; đánh giá lại năng lực các nhà thầu (quy hoạch, thiết kế, thi công, giám sát). Từ đó kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng, góp phần khắc phục thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình xây dựng.

Ngân hành nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ quá trình điều hành quản lý của các quỹ tín dụng trên địa bàn; kiên quyết xử lý các quỹ tín dụng hoạt động yếu kém. Đề xuất, triển khai các giải pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh để đảm bảo các quỹ tín dụng trên địa bàn hoạt động hiệu quả.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi quy mô lớn gắn với chế biến tiêu thu sản phẩm có chất lượng và thương hiệu. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình Quốc gia nông thôn mới, đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

Bốn là, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp đảm bảo tính liên kết giữa quy hoạch quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; điều chỉnh quy hoạch chung thị xã, quy hoạch đấu nối Trung tâm hành chính và khu đô thị mới với quy hoạch khu vực lân cận, thực hiện các quy hoạch được phê duyệt; quy hoạch khu dân cư trên địa bàn thị xã. Nâng cao công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Rà soát, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế và thu ngân sách. Thực hiện tốt các chính sách thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng và các chính sách ưu đãi khác đảm bảo đúng, kịp thời theo quy định của pháp luật. Rà sóat cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội theo hướng tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế, rút ngắn số giờ nộp thuế.

Thực hiện công tác bình ổn giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Công chứng (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phá sản.

Khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất, quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thông qua các chương trình khuyến mại, kích thích tiêu dùng, phân phối sản phẩm về vùng nông thôn với giá cả hợp lý. Thực hiện chương trình khuyến công, khuyến nông, lâm, thủy sản, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Năm là, Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước

Các cơ quan, đơn vị, bàn ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường tăng cường triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 -2020. Tập trung nâng cao hiệu quả, hiệu lực nền hành chính công và đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội, chấp hành luật pháp.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Công bố công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo hướng tập trung, trực tiếp giải quyết công việc, có sự giám sát chặt chẽ của cấp có thẩm quyền, sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức liên quan; thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Sáu là, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển văn hóa:  thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; Tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển văn hóa, thể thao; thực hiện tốt công tác dân tộc tôn giáo, bình đẳng giới, chăm sóc người cao tuổi, phát triển thanh niên, bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Bảy là, Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khi hậu, phòng chống thiên tai: Triển khai thực hiện có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các chương trình mục tiêu về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, Ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng; Theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động chỉ đạo triển khai các giải pháp ứng phó với kịp thời, hiệu qủa các tình huống thời tiết cực đoan ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đe dọa tính mạng, tài sản của nhân dân; Kiểm soát chặc chẽ các nguồn gây ô nhiễm nhất lá tại lưu vực sông, suối, hồ, các cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm cao; Đảm bảo khu công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Tám là, tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo, việc tổ chức thi hành các quyết định khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bí tố cáo có hiệu lực của pháp luật; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về phòng, chống tham nhũng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình; bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để tố cáo sai sự thật.

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng, nhất là về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản do tham nhũng. Tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, nhất là trong các cơ quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng, cơ quan bảo vệ pháp luật; các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu vi phạm pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

Chín là, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội:

Nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên các địa bàn trọng điểm, xây dựng khu vực phòng thủ. Tăng cường tiểm lực quốc phòng, kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế- xã hội và phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Triển khai thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, kiềm chế gia tăng và làm giảm các loại tội phạm. tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, công nghệ cao…xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh. Thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm thiểu tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tăng cường công tác phòng chống chay nổ, cứu hộ, cứu nạn và các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của địa phương.

Triển khai có hiệu quả bộ Luật hình sự (sửa đổi) và nghị quyết của Quốc hội về thi hành bộ luật này.

Tác giả:Thanh Huyền
Nguồn: UBND thị xã.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây