Hoạt động của phường - xã
 Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả thực hiện “ Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị” của phường Long Thủy 

       Là phường nằm trong trung tâm hành chính của thị xã, dân cư tập trung rất thuận tiện cho việc giao lưu sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của MTTQVN và các đoàn thể vào việc phát triển kinh tế chung của phường. Nhận thức được vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong phát triển tiềm năng kinh tế của địa phương, trong những năm qua Cấp ủy luôn quan tâm đến việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội.

       Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, các chương trình kế hoạch của tỉnh, thị xã, Đảng ủy phường đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 19-KH/ĐUP ngày 24/10/2011 về “ Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị giai đoạn 2010-2015”.

       Qua 3 năm tổ chức triển khai thực hiện đã có sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của cấp ủy từ phường đến cơ sở đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể. Các hoạt động phong trào cũng như củng cố, kiện toàn khi có thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tham mưu của MTTQ và các đoàn thể cho cấp ủy trong chăm lo vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh được thường xuyên hơn và có hiệu quả hơn. Phát huy được vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc tổ chức giám sát, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước cũng như phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Kết quả cụ thể:

       Thứ nhất, là nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Đảng, chính quyền đối với MTTQ và các đoàn thể: Nhận thức của cấp ủy Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị về vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Xây dựng và bàn hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được chú trọng hơn nhất là về chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, thái độ phục vụ nhân dân, tác phong ứng xử tạo sự đoàn kết thân thiện, gần gũi với nhân dân, tôn trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp chính đáng của nhân dân. Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được chủ động hơn, đặc biệt là lấy ý kiến đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thực hiện các khoản đóng góp ủng hộ, vận động đều được đưa ra bàn bạc thống nhất mới tổ chức thực hiện. Đảng ủy đưa nội dung lãnh đạo xây dựng MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội vững mạnh thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng. Qua đánh giá phân loại hàng năm các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh xuất sắc, không có tổ chức đoàn thể trung bình, yếu kém.

       Thứ hai, là nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua trong MTTQ và các đoàn thể gắn với đổi mới phương thức hoạt động góp phần nâng cao chất lượng hoạt động:

       Các phong trào thi đua của MTTQ và các đoàn thể từ phường đến khu dân được gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị “Đạt chuẩn văn hóa”, việc “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “giúp nhau xoa đói giảm nghèo”, “hũ gạo tình thương”, “Hiến máu cứu người”, “thanh niên lập thân lập nghiệp, thanh niên sống đẹp, sống có lý tưởng”, “tuổi cao gương sáng”  đã và đang đạt được kết quả thiết thực; Việc làm theo Bác trong thực hành tiết kiệm đã xây dựng được 6 căn nhà tình thương với 180 triệu, sửa chữa 02 căn nhà cho đối tượng khó khăn trị giá 60 triệu, tặng 10 suất học bổng trị giá 10 triệu, vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai được 46.765.000 đ. ủng hộ Hoàng Sa- Trường Sa được 48.890.000đồng. Ngoài ra các tổ chức đoàn thể đã vận động xây dựng được 8 căn nhà tình thương với số tiền hỗ trợ 154 triệu đồng, thực hành tiết kiệm khác được 91.834.000đ và 13 thiên gạch. Nhiều mô hình mới đã được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả như mô hình “tuyến đường không rác”, “tuyến đường tự quản”, mô hình “bếp ăn tình thương”..v.v.

       Thứ ba là, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của MTTQ và các đoàn thể: Đảng đã lãnh đạo đại hội MTTQ và các đoàn thể thành công đảm bảo về cơ cấu, số lượng. Bộ máy làm công tác Mặt trận, đoàn thể từ phường đến khu dân cư được củng cố kiện toàn thường xuyên, cán bộ chủ chốt được đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; một số hội đã chủ động, phát huy tinh thần đổi mới, tạo sự chuyển biến trong công tác vận động nhân dân ở cơ sở. Vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa được quan tâm và thực hiện đúng quy định. Sự phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị, cơ quan được thực hiện thường xuyên hơn, liên tục và chặt chẽ hơn.

CTV.Thanh Huyền

(nguồn: báo cáo Đảng ủy phường)

[Trở về]