Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 81 thửa đất thuộc khu trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long năm 2015 Thông báo tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Phước Long nhiệm kỳ 2016 -2021 Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long năm 2015 Thông báo thời gian nhận thẻ dự thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long năm 2015 Thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã Phước Long năm 2015 và lịch thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2015 Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã, thuộc UBND thị xã Phước Long Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc UBND thị xã Phước Long năm 2015 Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô (cụm NP 10) + 125 lô ( cụm LK 3, LK 4) tại TTHC và Khu Đô thị mới thị xã Phước Long hướng dẫn tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 Tình hình liên quan đến công tác thực hiện Dự án TTHC và Khu ĐTM thị xã Phước Long đến tháng 5/2014 KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ TRUYỀN THỐNG THỊ XÃ PHƯỚC LONG Thị xã Phước Long chuẩn bị cho việc kỷ niệm 40 năm giải phóng Phước Long (06/01/1975-06/01/2015) và kỷ niệm 5 năm thành lập thị xã THÔNG BÁO: Bán đấu gia quyền sử dụng đất.
Phước Long Google
Trang chủ
English
Giới thiệu tổng quan
Tổ chức bộ máy
Thông tin hoạt động
Thông tin khác
Văn bản pháp quy
Lịch công tác
Nội chính
 Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ năm 2015 

       Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và các cấp ủy đảng được quy định tại Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015. Ngày 15/01/2015, BCH Đảng bộ đã ban hành Chương trình số 34-CTr/TU chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015.

       Ban chấp hành Đảng bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 nhằm mục đích lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm không ngừng củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục sai lầm, khuyết điểm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên để xây dựng tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước, cán bộ đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cụ thể:

       Thứ nhất, thực hiện nhiệm vụ giám sát: Nội dung giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng là việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị, quy định, Quy chế, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh và của Thị ủy, chấp hành chính sách pháp luật; Việc quán triệt và chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và Quy chế làm việc của cấp ủy, việc bảo đảm quyền của đảng viên; Việc chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống đối với cán bộ đảng viên; Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm theo tinh thần NQTW4 khóa XI. Giám sát đối với đảng viên ngoài những nội dung trên còn giám sát trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú, việc thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

       Đối với nội dung giám sát chuyên đề sẽ tiến hành đối với 12 tổ chức cơ sở đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện NQHNTW7(khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; việc thực hiện các Nghị quyết năm 2015 của BCH, BTV Thị ủy. Tiến hành giám sát từ một đến hai đảng viên thuộc diện BTV Thị ủy quản lý trong việc thực chức trách nhiệm vụ được giao, việc tu dưỡng đạo đức lối sống, việc thực hiện khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm và những vấn đề phát sinh sau kiểm điểm NQTW4 và sau thanh tra, kiểm tra.

       Thứ hai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quết 22-NQ/TW ngày 30/01/2008 của BCHTW (khóa X) về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; 10 năm thực hiện NQ46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đối với 03 tổ chức cơ sở đảng.

       Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra,giám sát và luân chuyển lãnh đạo UBKT các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đối với 03 tổ chức đảng.

       Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và những vấn đề phát sinh sau kiểm điểm NQTW4; kế hoạch 146-KH/TU và kế hoạch147-KH/TU ngày 19/11/2013 của Thị ủy; Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với 04 tổ chức đảng.

       Tiến hành kiểm tra toàn diện năm 2015 đối với Đảng ủy 7 xã, phường về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng –an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và những vấn đề phát sinh sau kiểm điểm NQTW4; kết quả thực hiện kế hoạch 146-KH/TU và kế hoạch147-KH/TU ngày 19/11/2013 của Thị ủy; Chỉ thị 21-CT/TU ngày 5/6/2012 của Thị ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã./.

CTV.Thanh Huyền
(nguồn báo cáo Thị ủy)

[Trở về]
Tin nổi bật
Tin tức sự kiện
Unicode | Góp ý
Cơ quan chủ quản: Văn Phòng HĐND & UBND Thị Xã Phước Long
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Thụy Luân
Địa chỉ: Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long
ĐT: 0651 3 778 343, fax: 0651 3 778750
Xây dựng: Viện Công Nghệ Viễn Thông ( Email: contact@vnitt.ac.vn . Website: www.vnitt.ac.vn )